آکومولاتور

هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ،۱۳٩٠
 

 

هیدروموتور

 

موتور هیدرولیک عملگرهایی با دوران مداوم هستند که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند.  این عملگرها در  انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

 • حجم جابجایی روغن بر حسب cm3

 • حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت

 • ثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.

 • حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

کاربرد شیرهای کنترل فشار در مدار هیدروموتور جهت حفاظت از Overload

 

تعیین گشتاور و سایز هیدروموتور : 

T(N.m) = 0.016 X ∆P (bar) X Vg(cm3)

 

در این رابطه T گشتاور هیدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودی و خروجی و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد. این رابطه کاملا مشابه رابطه F = P X A  برای محاسبه نیروی سیلندر میباشد. از آنجا که حرکت ها در سیلندر خطی و در هیدروموتور دورانی میباشد، به جای نیروی F گشتاور T و به جای سطح پیستون A حجم جابجایی Vg جایگزین میشود.

برای مثال گشتاور هیدروموتوری با جابجایی حجمی 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذیل حساب میشود:

T= 0.016 X 200 X 300 = 960 N.m

960N.m معادل 96kgf.m میباشد. این بدان معناست که هیدروموتور فوق برای چرخاندن یک بار به وزن 96kg با بازوی دوران 1m مناسب میباشد. در صورتی که بار مورد نظر بیش از این مقدار باشد و نتوان فشار بیشتری در سیستم ایجاد نمود ، لازم است از هیدروموتوری با حجم جابجایی بزرگتر استفاده نمود. البته باید به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نیاز سیستم به مقدار روغن را برای ثبات سرعت، افزایش میدهد.

تعیین سرعت دوران و دبی هیدروموتور: 

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

 N(rpm) = 1000 X Q(lit/min) / Vg(cm3)

در این رابطه N سرعت دوران هیدرو موتور، Q دبی مورد نیاز و Vg حجم جابجایی هیدروموتور میباشد.

تعیین توان هیدروموتور : 

P (Kw) = T(N.m) X N (rpm) / (9550)

در این رابطه P توان هیدروموتور ، T گشتاور و N سرعت دوران هیدرو موتور میباشد.

لازم به ذکر است روابط فوق بدون در نظر گرفتن بازده مکانیکی و حجمی ارائه شده است. در عمل مقادیر بازده در گشتاور واقعی و توان مصرفی تاثیر میگذارد.


 
 
سیلندر هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ،۱۳٩٠
 

سیلندرهیدرولیک

 

سیلندرهای هیدرولیک جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل میکنند و دارای انواع یککاره و دو کاره میباشند. در نوع یککاره برگشت به موضع اولیه توسط فنر یا نیروی ثقلی بار صورت میپذیرد ولی در نوع دو کاره عمل رفت و برگشت تحت کنترل سیال هیدرولیکی انجام میشود.

در انتخاب سیلندرهای هیدرولیک موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • حداکثر فشار کاری سیستم

 •  قطر پیستون و میله پیستون

 • نیروی سیلندر

 • حداکثر نیروی سیلندر

 • طول کورس سیلندر

 • حداکثر سرعت سیلندر

 • نحوه نصب سیلندر

 • وجود ضربه گیر

 • نوع و کاربرد  سیلندر

 

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک

 • بارگذاری غیر محوری

 • نصب نامناسب

 • کمانش در میل پیستون

 • محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار

 • بارهای ضربه ای سنگین

 • نشتی های داخلی و خارجی

 • تقویت فشار ناخواسته

 • سرعت و ترتیب حرکت نادرست

محاسبات نیرو و سرعت سیلندر

برای دستیابی به تناژ مورد نظر ابتدا سطح فشار کاری باید تعیین گردد. برای مثال فشار 120bar در صنعت متداول میباشد. با توجه به فشار کاری و نیروی مورد نیاز، سطح مقطع سیلندر از رابطه ذیل تعیین میگردد.

F (kgf)=P(bar)XA(cm2)

رای مثال برای دستیابی به 5 تن نیرو در فشار 120bar داریم:

5000= 120xA >> A= 41.7 cm2 >> D= 7.3 cm >> D=8 cm (سایز موجود سیلندر)

سرعت حرکت سیلندر متناسب با دبی ورودی به آن تعیین میگردد. با توجه به نیاز سیستم ، سرعت حرکت را طراح مشخص مینماید. معمولا تامین سرعتهای بیش از 0.1m/sec و کمتر از 0.01m/sec نیاز به تمهیدات خاص در سیستم دارد. سرعت سیلندر از رابطه ذیل حساب میشود:

V(m/sec)=Q(lit/sec)/6XA(cm2)

رای مثال برای سرعت سیلندر با قطر 8cm و دبی ورودی 20lit/sec داریم:

A=50.24 >> V= 20/6X50.24 = 0.066 m/sec= 6.6 cm/sec

در صورتیکه سرعت محاسبه شده مطلوب طراح نباشد لازم است مقدار دبی کاهش یابد. برای مثال با ورود 10lit/sec روغن به این سیلندر، سرعت نیز نصف میشود و تا 3.3cm/sec کاهش میابد.


 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ،۱۳٩٠
 

 

پمپ هیدرولیک

 

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، توان مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد.    

 

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دو ر چرخش محور پمپ ،مقدار مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال مینماید. پمپ جابجائی مثبت (دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع پمپ دنده ای ، پره ای و  پیستونی محوری و شعاعی میباشد. 

       

در انتخاب پمپهای با جابجایی ثابت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

 • قطر دهانه های پمپ

 • فشار کاری در خروجی پمپ

 • فشار کاری در ورودی پمپ

 • سرعت دوران پمپ

 • حجم جابجایی روغن

 • دبی موثر

 • توان موتور محرک پمپ

 • دمای کاری روغن

 • درجه ویسکوزیته

 • فیلتراسیون

 

نحوه انتخاب پمپ های هیدرولیک

اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و تعیین پمپ مناسب برای یک کاربرد معین در سیستمهای هیدرولیک، بررسی میزان فشار و جریان مورد نیاز در مدار است. ابتدا منحنی های جریان و فشار در یک سیکل زمانی باید بررسی شود. سپس همزمانی مصرف درالمانهای مختلف تعیین گردد. بدین نحو حداکثر جریان مورد نیاز مشخص میگردد. برای تعیین یک مدار تغذیه مناسب به موارد ذیل باید توجه نمود:

1) در سایزینگ پمپ ها در عمل حدود ده درصد به دبی تعیین شده از طریق محاسبات تئوریک اضافه مینمایند.

2) در انتخاب شیر اطمینان (فشار شکن)، فشار تنظیمی باید ده درصد بیشتر از فشار کاری سیستم باشد.

هر دو مورد (1) و (2) باعث میشود توان بیشتری در سیستم هیدرولیک تزریق شود.

با تعیین فشار کاری و دبی مصرفی روغن، توان مورد نیاز برای الکتروموتور گرداننده پمپ در سیستم با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود :

P(KW) = [Q(lit/min) X p(bar)]/600

در این رابطه P توان ، Q دبی و p فشار میباشد. رابطه فوق بدون در نظر گرفتن راندمانهای مکانیکی و حجمی ارائه شده است.

برای مثال توان الکترو موتور در سیستم هیدرولیکی با فشار کاری 120bar و دبی 30lit/min به صورت زیر محاسبه میشود:

P= 30X120/600 =6 kW

رنج توانهای استاندارد الکتروموتورها(kW)

22 18.5 15 11 7.5 5.5 4 3 2.2 1.5

با توجه به رنج استاندارد توان الکترو موتورها ، مقدار 7.5kW مناسب میباشد.

 
مدار Unloading  پمپ

Pressure-compensated pump

Hi-lo circuit


 
 
درباره هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ آذر ،۱۳٩٠
 

 

درباره هیدرولیک

توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد(1650 میلادی) و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید. امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، هواپیمایی، کشتی سازی، اتوموبیل سازی، ماشینهای ابزار، تاسیسات صنایع سنگین، معدن و . . . در مقیاس وسیعی استفاده میشود و روز به روز نیز افزایش میابد.

هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام میدهد:

 • تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار بوسیله پمپها

 • انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شلنگها

 • کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها

 • انجام کار توسط عملگرها

 

قانون پاسکال:

قانون پاسکال پایه هیدرولیک نوین است. این قانون بیان میکند که فشار وارده به هر نقطه از یک مایع محدود بطور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر رو سطوح مساوی اثر میکند.

 

قوانین پایه در هیدرولیک:

 • سیال تحت فشار همواره مسیر با مقاومت کمتر را برای عبور انتخاب میکند

 • پمپ تولید دبی میکند نه فشار

 • فشار تنها در برابر مقاومت یک مانع ایجاد میشود

اصول کلیدی فوق اگرچه ساده به نظر میرسند ولی پایه واساس علم هیدرولیک میباشند. با داشتن درک صحیحی از این قوانین به راحتی میتوان حرکت سیال در خطوط انتقال را دنبال و عملکرد سیستم را تحلیل نمود.

 

 


 
 
سیلندر هیدرولیک - جک هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

سیلندر هیدرولیک   -   جک هیدرولیک

 

سیلندر هیدرولیک انرژِی هیدرولیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل و حرکت خطی را تولید میکند.به همین دلیل است که به آن ها عمل کننده های خطی گفته میشود

پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک

سیلندر پرس هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

 جک پرس هیدرولی سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک
 
2A سیلندرهای دارای میله‌بست_سری

سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

2H سیلندرهای دارای میله‌بست_سری سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک
 
3L سیلندرهای دارای میله‌بست_سری

سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

HMI , HMD سیلندرهای دارای میله‌بست_مدل سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک
 
سیلندرهای هیدرولیک مدور MMA _ 250 بار

سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

250 بار      MMB   سیلندرهای هیدرولیک مدور سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک
 
_160 الی 250 بار      MWA,MWB سیلندرهای هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

سوییچ‌های پیستونی برای سیلندرهای هیدرولیک سیلندر هیدرولیک، جک هیدرولیک

 
 
پمپ هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

 پمپ هیدرولیک

 

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده ، پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک ، پمپ دو طبقه ای هیدرولیک ، پمپ دو طبقه ای هیدرولیک ، پمپ رادیال پیستونی ،پمپ دستی هیدرولیک

 

پمپ هیدرولیک

 

مپ هیدرولیک :  پمپ در یک سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی محرک را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکندمپ سیال هیدرولیک رامکیده و به یک سیستم تزریق میکند.مقاومت های در سر راه جریان فشار متناسب با خود را در سیستم برقرار میکند و حد اکثر فشاری که بر قرار میشود تابع جمع کل مقاومت های ناشی از عوامل ایجاد مقاومت داخلی و خارجی و اندازه جریان است
این دسته از محصولات ما در انواع زیر قابل ارائه می باشند جهت دریافت اطلاعات کامل محصول روی عناوین آن کلیک نمایید:

پمپ هیدرولیک به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که بوسیله موتورهای الکتریکی یا احتراق داخلی تامین می گردد به انرژی هیدرولیک تبدیل می کند . پمپ فقط مولد جریان سیال بوده و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگر سیستم هیدرولیک بر آن غلبه میشود، بستگی دارد

پاور پک (بسته های تنظیم برق) هیدرولیک فشرده  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ پیستونی شعاعی هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
ماشین پیستونی محور  پمپ هیدرولیک
پمپ دو طبقه ای هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ هیدرولیک با سیستم هوا  پمپ هیدرولیک
پمپ دستی هیدرولیک  پمپ هیدرولیک
پمپ رادیال پیستونی  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی متغیر  پمپ هیدرولیک
تجهیزات الکترونیکی برای یونیت هیدرولیک  پیستونی محوری  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  دبی متغیر  پمپ هیدرولیک

هیدروموتور دبی ثابت

 پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دبی متغیر  پمپ هیدرولیک
پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
پمپ‌  دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
 پمپ‌ دنده‌ای  اکسترنال-پمپ دنده ای بی صدا  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال  استاندارد  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ دنده‌ای اکسترنال بی‌صدا  پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال  پمپ هیدرولیک
هیدروموتور دنده‌ای اکسترنال برای درایوهای فن  پمپ هیدرولیک
پمپ الکتروهیدرولیکی  پمپ هیدرولیک
پمپ  جراتور  پمپ هیدرولیک
پمپ  دنده ای داخل خط  پمپ هیدرولیک
پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت  پمپ هیدرولیک
پمپ  پیستونی محوری دبی ثابت
پمپ  تیغه ای دبی ثابت
پمپ  تیغه ای با عملکرد مستقیم  پمپ هیدرولیک
پمپ تیغه ای با عملکرد پایلوت  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پبستونی دبی متغیر سری PV – مدل 42 و 43  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری PV – مدل 45  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ها و موتورهای دبی‌ثابت سری F11  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های دنده‌ای سری GPA , GP1  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های/موتورهای هیدرولیکی دبی‌ثابت سری F11 , F12  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های هیدرولیکی سری 108  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های هیدرولیکی  سری 165  پمپ هیدرولیک
پمپ‌ هیدرولیکی دبی متغیر VP1-120  پمپ هیدرولیک
تجهیزات جانبی قابل حمل موتور/ پمپ  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی محوری دبی متغیر سری P1  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی محوری سری PD (دبی متغیر)  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های پیستونی دبی متغیر سری P2  پمپ هیدرولیک
تجهیزات انتقال قدرت  پمپ هیدرولیک
پیش‌ران های سری 550  پمپ هیدرولیک
پمپ های پیستونی کوچک سازی شده  پمپ هیدرولیک
پمپ‌های دستی سری 750  پمپ هیدرولیک

 
 
هیدرولیک
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

جستجو بر اساس نام محصولات - هیدرولیک

 

  یونیت هیدرولیک ، پاور پک هیدرولیک  
  پمپ هیدرولیک  
  شیر هیدرولیک  
  هیدروموتور  
  سیلندر هیدرولیک  
  شلنگ هیدرولیک  
  اتصالات هیدرولیک  
  لوازم جانبی هیدرولیک  
  خنک کننده روغن  
  مانومتر  
  کارت الکترونیک  
  فیلتر  
  پرشر سوئیچ  
  فلومتر  
  آکومولاتور  
  جک هیدرولیک

 
 
پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 
   
 

شرکت رکسان  پارسیان

سایت مرجع هیدرولیک و پنوماتیک

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، هیدروموتور

 

طراحی و ساخت جک هیدرولیک

  > >
>
>
>>
>
HAWE - نمایندگی فروش محصولات هاوه
REXROTH  - نمایندگی فروش رکسرود
PARKER - نمایندگی فروش پارکر
MAHLE - نمایندگی فروش ماهله
HYDAC - نمایندگی فروش هیداک
KRACHT - نمایندگی فروش کراخت
DYNASET - نمایندگی فروش دایناست

 
 
کد محصولات کراخت
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

KM 1 / 5, 5 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 6, 3 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 8 A G30 K0A 4NL1
KM 1 / 11 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 14 G30 A K0A 4NL1
KM 1 / 16 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 19 F30 A K0A 4NL1
KM 1 / 22 G30 A X0A 4NL1
KM 2 / 20 G30a K00 4DL1
KM 2 / 25 S30A K00 4DL1
KM 2 / 28 S30A Y00 4DL1
KM 2 / 32 G30a K00 4DL1
KM 2 / 40 W00 G30a 4DL1
KM 2 / 50 G30a K00 4DL1
KM 2 / 62 S30A K00 4DL1
KM 5 / 200 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 219 E30 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 250 E10 Z00 K 0DE2/194
KM 5 / 300 E30 Z00 K 0DE2/194
KP 0 / 1 K20S M0A 8ML1
KP 0 / 2 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 3 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 4 K10S M0A 8ML1
KP 0 / 8 K10S M0A 8ML1
KP 1 / 1, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 4 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 5, 5 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 6, 3 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 8 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 11 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 14 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 16 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 19 G10A K0A 4NL1
KP 1 / 22 G10A K0A 4NL1
KP 2 / 20 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 25 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 28 F G10 K00 4DL1
KP 2 / 32 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 40 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 50 A G10 K00 4DL1
KP 2 / 56 G S10 Y00 4DL1
KP 2 / 62 G G10 K00 4DL1
KP 3 / 58 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 63 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 71 G S10 Y00 6DL1
KP 3 / 82 S10 W00 J 6DL1
KP 3 / 100 B00 S10 J 6DL1
KP 3 / 112 J S10 Y00 6DL1
KP 3 / 125 W00 S10 J 6DL1
KP 5 / 160 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 200 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 250 K C10 Z00 0DE1
KP 5 / 300 K C10 Z00 0DE1
KP 1 / 3 F10A K00 2KL1
KP 1 / 4 F10A K00 2KL1
KP 1 / 5, 5 K00 F10A 2KL1
KP 1 / 8 F10A K00 2KL1
KP 1 / 11 F10A K00 2KL1
KP 1 / 16 F10A K00 2KL1
KP 2 / 20 F U00 S20 4VL1
KP 2 / 25 F Y00 S10 4VL1
KP 2 / 40 G G10 K00 4VL1
KP 2 / 50 G10 G YOO 4VL1
BT 0 51 BZ 0AC
BT 1 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 2 51 BZ 0BK
             
0CK
             
0BS
             
0UT
             
0US
             
0RT
             
0CK 51/04
BT 3 FC 51 0BK
             
0CK
             
0BK 59/ATEX
             
0UT
             
0US
             
0CK 51/04
BT 4 BZ 51 0BK
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 5 BZ 51 0BK
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 6 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BT 7 BZ 0BK 51
OBK 59/ATEX
             
0CK
             
0CK 51/04
BTH 1 / 55 RZ 51 OBK
                
LZ
                
RF
                
RG
                
LG
BTH 1 / 105 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 100 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 2 / 130 RZ 51 OBK
                 
LZ
                 
RF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
BTH 3 / 150 51 RF OBF
                 
LF
                 
RG
                 
LG
KF 4 RF1
KF 5 RF1
KF 6 RF1
KF 8 RF1
KF 10 RF1
KF 12 RF1
KF 16 RF1
KF 20 RF1
KF 25 RF1
KF 32 RF1
KF 40 RF1
KF 50 RF1
KF 63 RF1
KF 80 RF1
KF 1 / 4
KF 1 / 8
KF 1 / 11
KF 1 / 16
KF 1 / 20
KF 1 / 24
KF 2 / 32
KF 2 / 40
KF 2 / 50
KF 3 / 63
KF 3 / 80
KF 3 / 100
KF 3 / 112
KF 4 / 125
KF 4 / 150
KF 4 / 180
KF 5 / 200
KF 5 / 250
KF 5 / 315
KF 6 / 400
KF 6 / 500
KF 6 / 630
SD1-R-24
SD1-R-12
SD1-I-24
SD1-I-12
SD1-K-24
SD1-K-12
AS8-I-12
AS8-12-I / F
AS8-I-24
AS8-24-I / F
AS8-I-120
AS8-I-120 / F
AS8-I-230
AS8-I-230 / F
AS8-U-120
AS8-U-230
AS8-RS-120
AS8-RS-230
AS8-O-24
AS8-24-O / F
VC 0.025 F1 PS
VC 0.025 E1 PS
VC 0.025 P1 PS
VC 0.04 F1 HP
VC 0.04 E1 HP
VC 0.04 P1 PS
VC 0.1 hp F1
VC 0.1 E1 HP
VC 0.1 P1 PS
VC 0.2 hp F1
VC 0.2 E1 HP
VC 0.2 P1 PS
VC 0.4 hp F1
VC 0.4 E1 HP
VC 0.4 P1 PS
VC PS 1 F1
VC 1 E1 PS
VC 1 P1 PS
VC PS 3 F1
VC 3 E1 PS
VC PS 3 P1
VC 3 .....PS/79
VC 5 hp F1
VC 5 E1 PS
VC 5 P1 PS
VC 5 .... PS/79
VC 10 BKP2 S71
VC 10 CKP2 S71
VC 10 DKP2 S71
VC PS 12 F1
VC PS 12 E1
VC PS 12 P1
VC PS 16 F1
VC PS 16 E1
VC PS 16 P1
VCA 0.004 R1 FF
VCA 0.004 R1 EF
VCA FE 0.1 R1
VCA FB 0.2 R1
VCA 0.2 R1 EB
VCN 0.2 FB R1
VCA 2 FC R1
VCA 2 FC R2
VCA 2 FB R1
VCA 5 FC R1
VCL 0.1 PB RS
VCL 0.1 PB RS/125

 


 
 
آکومولاتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

آکومولاتور

آکومولاتورهای پیستونی

آکومولاتور

آکومولاتور


 
 
آکومولاتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

محصولات آکومولاتور شرکت رکسان پارسیان

آکومولاتور

از اکومالاتورها برای جبران افت فشار لحظه ای روغن در سیستم های که با روغن هیدرولیک کار می کنند استفاده می شود.یک لایه دیافراگمی یک کپسول را به دو قسمت تبدیل می کند در قسمت بالا گاز نیتروژن قرار دارد و در قسمت پائین روغن وارد میشود و نیتروژن را فشرده می کند حال اگر افتی در مسیر اصلی روغن ایجاد شود فشار وارده به نیتروژن کم شده و نیتروژن انبساط پیدا کرده تا روغن را به مسیر اصلی برگرداند.

اکومالاتورها به سه دسته تقسیم می شوند:

اکومالاتور پیستونی:پیستون به عنوان جداکننده گاز از روغن عمل می کند.کاربرد در سیستمهای عمل کننده در دماهای بسیار بالا و بسیار پائین

اکومالاتور دیافراگمی:دیافراگم جداکننده الاستیک بین روغن و گاز می باشد.

اکومالاتور کیسه ای:در اکومالاتور نوع کیسه ای به منظور جدا سازی گاز از روغن از یک کیسه(bladder)الاستیک استفاده شده است.به هنگام انبساط کامل کیسه مجرای ورودی روغن بواسطه یک شیر سوپاپی در مقابل عملکرد سریع کیسه مسدود می گردد.

کاربردهای اکومالاتور

1_به عنوان منبع قدرت     2_خنثی کننده ضربانات پمپ     3_خنثی کننده ضربانات فشار    

4_جبران کننده نشتی       5_جبران کننده انبساط حرارتی   6_متعادل کننده

 7_منبع قدرت اضطراری یا اماده به کار

 


 
 
آکومولاتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

محصولات آکومولاتور شرکت رکسان پارسیان

از اکومولاتور برای جبران افت فشار لحظه‌ای روغن در سیستمهای که با روغن هیدرولیک کار می‌کنند استفاده می‌شود. یک لایه دیافراگمی یک کپسول را به دو قسمت تبدیل می‌کند. در قسمت بالا گاز نیتروژن قرار دارد و در قسمت پایین روغن وارد می‌شود و نیتروژن را فشرده می‌کند . حال اگر افتی در مسیر اصلی روغن ایجاد شود فشار وارده به نیتروژن کم شده و نیتروژن انبساط پیدا کرده تا روغن را به مسیر اصلی برساند.

انواع آکومولاتور

www.rexsunco.com


 
 
پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩٠
 

 

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور

سایت مرجع پمپ هیدرولیک، هیدروموتور، شیر هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک

پمپ هیدرولیک، شیر هیدرولیک، جک هیدرولیک، سیلندر هیدرولیک، هیدروموتور

شرکت رکسان پارسیان

www.rexsuncoc.om


 
 
آکومولاتور
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

آکومولاتور

دستگاه کنترل از راه دور تنظیم ، شارژ و قطع فشار در آکومولاتورهای پیستونی و تیوبی _ RCG

RCG_Remote_Charging_Gauging_Block

آکومولاتور

آکومولاتور


 
 
آکومولاتور پیستونی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

آکومولاتور

آکومولاتورهای پیستونی صنعتی

Industrial_Piston_Accumulators

آکومولاتور

آکومولاتور


 
 
آکومولاتور پیستونی
نویسنده : رکسان پارسیان - ساعت ۳:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩٠
 

آکومولاتور

آکومولاتور

آکومولاتورهای پیستونی سری ACP

ACP_Series_Piston_Accumulator

آکومولاتور

آکومولاتور